Missie

Hoe kan mijn kind zich ontplooien in deze chaotische wereld van technologische, ecologische en politieke aardverschuivingen en hoe kunnen wij helpen deze kinderen voor te bereiden op deze ongewisse toekomst?

Binnen de Learning Tribe filosoferen kinderen naar aanleiding van hun praktische vragen. Ze verkrijgen de capaciteit om middels gezamenlijke aandacht onderzoek te doen naar de buitenwereld (onze materiële wereld) en naar hun gezamenlijke binnenwereld (onze cultuur) 

De Learning Tribe zal een plaats zijn waar de kinderen genieten van leren, gezamenlijk exploreren en in dialoog gaan met elkaar en met de cultuur. Ze worden bewust van het verhaal waarin wij leven en kunnen – spelenderwijs – werken aan een nieuw verhaal.

Natuur en voeding vormen de zichtbare ondersteunende waarden. Betekenissystemen als taal en rekenen maken deel uit van het lustvolle leren.

 

“Wij willen bijdragen aan onderwijs dat kinderen voorbereidt op hun toekomst.”

De zeven pilaren zijn de basis ingredienten voor wat het kind mee zal maken op de Learning Tribe.

Visie

Door filosoferen worden we bewust van het verhaal waar we onbewust deel vanuit maken. Kinderen kunnen filosoferen en zoals wij allen weten zijn zij goed in het stellen van vragen. De Socratische methode vertrekt altijd vanuit de vraagstelling. De kunst van het vragen is vaak het begin van de oplossing. De Socratische vraag methode kan niet alleen op filosofische vragen toegepast worden, maar ook in domeinen als taal en rekenen. Vakdidactiek is op Socratische leest geschoeid. Het blijkt dat kinderen vaak de oorsprong van kennis niet snappen; de Socratische benadering begint bij hun verwondering. 

De pedagogiek van de Learning Tribe gaat uit van de filosofie van John Dewey en van de positieve psychologie van Mihaly Csikszentmihaly. 

De Socratische dialoog schept een cultuur van onophoudelijk zoeken en onderzoeken. Uitgaande van slimme, onnozele en creatieve vragen wordt het denken gestimuleerd; het kind ervaart het genieten van samen denken en van leren.   

In het proces van exploratie ontwikkelen zij een stevig innerlijk kompas. Dit moreel kompas is gekoppeld aan cognitieve en emotionele groei; een sterk zelfvertrouwen stimuleert tot verdere exploratie. Kennis maakt deel uit van je persoonlijkheid.

Exploratie houdt in: het onderzoeken van je zintuigen, van je lichamelijkheid en van de relatie met de natuur. Voeding verbindt de buiten- en de binnenwereld. Rituelen markeren onze interacties tussen mensen onderling en tussen mens en omgeving. Spel is vanzelfsprekend in het ontwikkelen van de Socratische ontwerp capaciteit. Kunst, allerlei spelvormen en expressies vormen de dagelijkse hoogtepunten om het mens-zijn te vieren! De kinderen leren in gezamenlijke aandacht betekenis te geven aan de ‘dingen’ binnen hen en aan de ‘dingen’ buiten hen. Een persoonlijkheid ontwikkel je in relatie tot de ander(en) en in relatie tot de (kennis)cultuur of het betekenissysteem. Een goed leven bevat de gave om de betekenissen van de cultuur goed eigen te maken, opdat je later zelf nieuwe betekenissen kan maken.

Een cultuur kan je opvatten als een “gezamenlijk venster” op de binnen- en op de “buitenwereld”, daarom kunnen we in dialoog bewust worden van deze cultuur want die zit IN ons. 

In elke cultuur is er sprake van een zoeken van de tussen je eigen verlangens en de verlangens van de anderen. Het is een balans tussen de korte termijn bevredigingen (dopamine) en de lange termijn bevredigingen (serotonine). Een balans tussen plezier en geluk. Verplichtingen zijn dan ook belangrijk, taakaanvaarding en zelfdiscipline maken je sterk in jouw balans.  

Er is geen vooraf gegeven inhoudelijke doctrine:

De betekenisgeving wordt bepaald door de participanten van de Learning Tribe middels een scherp gedefinieerde filosofische methode. De uitkomst is dynamisch. Essentieel aan de Socratische Design methode is de open dialoog die altijd weer andere vergezichten, kennis en ideeën kan voortbrengen. Wat wel vast staat is de kunst van het luisteren en het respect voor de gedachten van de ander.

We realiseren alle normale schooldoelen, alleen ligt het zwaartepunt van de Tribe in het ontwikkelen van een gebalanceerde persoonlijkheid met een goed oordeelsvermogen en met de capaciteit tot handelen.

Ouders en ervaringsdeskundigen nemen deel aan dit project, als deelnemers, als lerenden en als voorbeeldpersoonlijkheden.

Filosofie wordt op dit moment gezien als een noodzakelijke capaciteit voor leiders van grote bedrijven. Wij zien het ook voor kinderen als een geweldige kans om hun leven vorm te geven. Het vereist van de docent en van de ouders een Socratische houding: de capaciteit om mee te gaan in de gedachten ontwikkeling van het kind. Dit kan overigens zelfs tot geniale theorieën leiden, zoals de vraag van Newton waarom de maan niet op de aarde valt. Docenten worden allen getraind in de Socratische methode en ontwikkelen zichzelf permanent, dat wil zeggen: zij zijn de voorbeeldpersoonlijkheden die genieten van leren.

De toekomst van onze samenleving zou een verschuiving kunnen maken van consumeren als ideaal naar ‘persoonlijke groei’ als ideaal.

Wij willen daar een steentje aan bijdragen. 

Ook ouders die lid worden van deze Tribe zullen een aantal training volgen om de Socratische methode te kunnen begrijpen en vooral ook om mee te denken en te bouwen aan de inrichting van de Learning Tribe.

Join the Tribe!